بیانیه رسالت و وظایف

ما وظیفه داریم
در زمينه هاي فني و مهندسي ، مديريتي و تحقيقاتي ،
با استفاده از تمام دانش و توان علمي و تجربي خود و نيز بهره مندي از ساير ظرفيت هاي انساني و اطلاعاتي قابل دسترس
با سرلوحه قراردادن
دقت ،‌ تعهدكاری و حميت حرفه ای
در جهت سازندگي كشور و ارتقاءبهره وری سرمايه گذاريها
تلاش کنیم.