بهسازی خاک

روش‌هاي لرزه‌ايVibro – techniques
زماني كه در نتيجه بررسي‌هاي ژئوتكنيكي نياز به بهسازي خاك براي بهبود باربري خاك، كاهش نشست در برابر بارهاي وارده احساس شود و يا در خاك‌هاي دانه‌اي‌ اشباع در برابر نيروهاي وارده از طرف زمين‌لرزه پتانسيل پديده روانگرائي (Liquefaction) ايجاد پیش بینی گردد، بايستی نسبت به جلوگيري از تخريب ناشي از موارد مذكور اقدام گردد.

يكي از روش‌هاي معمول براي بهسازي خاك جهت افزايش باربري يا كاهش نشست و يا مقابله با روانگرائي خاك روش Vibroflotation مي‌باشد. در اين روش نیشتر( poker) با وزن خود و به كمك فشار آب به داخل خاك نفوذ كرده پس از رسيدن به عمق موردنظر، مصالح دانه‌اي با دانه‌بندی مناسب ( از mm20 تا mm100 با در ریز دانه کمتر از ده درصد) از بالا به درون فضاي ايجاد شده ريخته مي‌شود و همزمان دستگاه با شروع بكار ويبره خود ، به آرامي بالا آورده مي‌شود. همزمان با اين كار مصالح ريخته شده متراكم مي‌شود. در نتيجه اين تراكم ضمن اصلاح و افزايش باربري خاك ، كاهش نشست ورفع پتانسیل روانگرائي حاصل مي‌گردد.

behsazi

این مهندسین مشاور با مشارکت شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک در حال حاضر، در یکی از پروژه‌های مهم تبریز بنام پروژه مجتمع فروشگاهی نجم تبریز در زمینی به مساحت 38000 مترمربع در حال بهسازی خاک زیر پی به این روش می‌باشد.

ورود کاربران

تماس با دفتر مرکزی

اطلاعات تماس